Home

Gezondheidswetenswaardigheden

Immuun

Je immuunsysteem versterken is zeer belangrijk. Je immuunsysteem kan heel makkelijk worden afgebroken door verkeerde voeding, stress, weinig beweging en dergelijke. Met een STRAS kun jij je immuunsysteem versterken.

Amerikaanse koelkast

Iedereen weet dat vitamines en mineralen onderdeel zijn van gezonde voeding. Bewaren van voedingsmiddelen en combinaties daarvan wordt vaak onderschat. Door te kiezen voor de juiste Liebherr Amerikaanse koelkast voorkom je problemen die regelmatig te wijten zijn doordat bepaalde levensmiddelen niet op de juiste manier zijn bewaard. We hebben dan ook een aantal apparaten opgesomd die behoren tot de top in hun segment:

In de omgeving waar uw Liebherr SBSes 8496 koelkast komt te staan wilt u geen schimmel hebben. Normaal gesproken kunt u geen koelapparaten tegen elkaar zetten, daar moet minimaal 5 cm tussen zitten om condensvorming te voorkomen. De SBSes 8496 en andere apparatuur zoals de Liebherr SBSes 8483 hebben allen een verwarmingswand in het linkerdeel, dus het deel waarin het vriesgedeelte is gebouwd. Door de temperatuur net iets te verhogen wordt condensvorming voorkomen.

Alle modellen zoals de Liebherr SBSbs 8683 hebben een FreshAir koolfilter, wat de binnenkomende en uitgaande lucht in de koelkast filtert. Hierdoor heb je in de koelkast altijd een frisse geur.  Alle topmodellen op de Liebherr SBSef 7242 Comfort na beschikken over BioFresh. Technisch gezien is dit een luchtvochtigheidsregeling in twee laden. Hierdoor blijven verse voedingsmiddelen langer vers. Aan de buitenkant zien veel apparaten zoals de Liebherr SBSes 8773 er hetzelfde uit. In de praktijk levert een nadere beschouwing duidelijke verschillen op. De specialisten van Elektroservice Verhagen geven de extra argumenten welk model het beste past bij uw behoefte.

Meer informatie: Verhagen

American Fridges

Everyone knows that vitamins and minerals are part of healthy nutrition. Food preservation and combinations are often underestimated. Choosing the right Liebherr American fridge freezer will help prevent problems that are often caused by food not being stored properly. We have therefore listed a number of devices that are among the top in their segment:

In the area where your Liebherr SBSes 8496 refrigerator will be placed, you do not want to have any mold. Normally, you cannot put refrigeration appliances together, there should be at least 5 cm between them to prevent condensation. The SBSes 8496 and other equipment such as the Liebherr SBSes 8483 all have a heating wall in the left part, i.e. the part in which the freezer is built. By slightly raising the temperature, condensation is prevented.

All models such as the Liebherr SBSbs 8683 have a FreshAir carbon filter, which filters the incoming and outgoing air in the refrigerator. As a result, you always have a fresh smell in the refrigerator. All top models on the Liebherr SBSef 7242 Comfort have Biofresh. Technically, this is a humidity control in two drawers. This keeps fresh foods fresh for longer. On the outside, many devices such as the Liebherr SBSes 8773 look the same. In practice, a closer look leads to clear differences The specialists of Molesey Refrigeration Center give the extra arguments which model best suits your needs. In the UK there is also the Liebherr CBnes 6256. This was the First Liebherr model al the features that are also integrated in the newest models.

More information: Your American Fridges

Side by Sides

In Nederland worden de Amerikaanse koelkasten van Liebherr ook vaak aangeduid met een side by side. Strikt formeel is dat een betere beschrijving dan Amerikaanse koelkast, één omdat de apparaten niet uit Amerika komen en twee het zijn aan elkaar gekoppelde koel/vriesapparaten. Dus een Liebherr side by side is dan uiteindelijk wat het meest met de werkelijkheid overeen komt. Maar in de volksmond wordt nog altijd gesproken over een Amerikaanse koelkast.

Dit geldt dus ook voor de Liebherr SBSes 8496, een prachtige koelkast met een geïntegreerde wijnklimaatkast waarin je wijnen perfect kunt klimatiseren. Een persoon die minder van wijn houdt zal zeggen, dat is zonde van de beschikbare ruimte, doe mij maar extra vriescapaciteit. Dat bereik je door een Liebherr SBSes 8483 aan te schaffen. Je hebt dan een vriesgedeelte wat wordt afgesloten met twee deuren en een koeldeel met één grote deur. In beide koelkasten is een IceMaker opgenomen wat betekent dat je wel een wateraansluitpunt dient te voorzien. Dit geldt ook voor de Liebherr SBSbs 8683 een blacksteel variant waarbij het edelstaal is voorzien van een coating. Hierdoor krijg je een antraciet zwarte schijn over de koelkast, dus niet diep zwart.

Vind je een IceMaker niet belangrijk, dan kun je kiezen voor de Liebherr SBSes 8773. Dan heb je wel alle voordelen van het BioFresh deel, maar verlies je niet de vriesruimte waar de IceMaker standaard is voorzien. En als je toch ijsblokjes wilt maken dan kun je dat met een vormpje ook regelen.

Het minst interessant in de side by side reeks is de Liebherr SBSef 7242, want dit apparaat heeft het minst van alle bijzondere opties. Je hebt uiteraard een grote vries en koelruimte, maar daar is alles mee gezegd. Als je in het hele Liebherr assortiment wilt spreken over een echte Amerikaanse koelkast qua vormgeving, dan heb je het over de Liebherr CBNes 6256. Een serieus groot apparaat met een zogenaamde French door.

Meer informatie: Elektroservice Verhagen

SIDE by SIDES UK

In the United Kingdom, Liebherr’s American refrigerators are often referred to as side by side. Strictly formal that is a better description than American refrigerator, one because the appliances do not come from America and two are interconnected refrigerating/freezing devices. So a Liebherr side by side frige freezer is ultimately what most closely matches reality. But it is still talked about an American refrigerator in the public language.

This also applies to the Liebherr SBSes 8496, a beautiful refrigerator with an integrated wine climate cabinet in which you can climatize wines perfectly. A person who loves wine less will say, that is a sin of the available space, do me only have extra freezing capacity. You can achieve this by purchasing a Liebherr SBSes 8483. You have a freezer which is closed with two doors and a cooling section with one large door. In both refrigerators, an icemaker is included, which means that you have to provide a water connection point. This also applies to the Liebherr SBSbs 8683 a blacksteel variant in which the stainless steel is coated. This gives you an anthracite black appearance over the refrigerator, so not deep black.

If you don’t like an icemaker, you can choose the Liebherr SBSes 8773. Then you have all the advantages of the Biofresh part, but you don’t lose the freezing room where the icemaker is standard provided. And if you want to make ice cubes, you can also arrange it with a shape.

The least interesting in the side by side series is the Liebherr SBSef 7242, because this appliance has the least of all the special options. Of course you have a large freezer and a cold room, but everything has been said with that. If you want to talk about a real American refrigerator in the whole Liebherr range, you’re talking about the Liebherr CBNes 6256. A seriously big device with a so-called French door. So in East Molesey you find the experts of the UK. Andy and the crew are willing to help you with your practical questions around cooling and freezing.

More information you find at: Fridgepromotor

Questions that can be answer are very general when it comes to cooling and freezing, because it also about vitamines and minerals. This more than talking about an appliance.

Retraite

Individuele retraite Nederland wordt vooral door vrouwen ingetikt op zoek naar de website van Jouw Retraite. Een vorm van bezinning en tot rust komen waardoor jij jezelf als vrouw weer terug kunt vinden. Het uitdenken van deze retraite, is gedaan door life coach Martin. Individuele retraite België was eigenlijk het basisidee, echter ook heel veel Nederlandse dames hebben er behoefte aan. Het is een individuele retraite waar alles draait om degene die op retraite komt. De hele dag wordt alles voor je geregeld.

Elektromagnetische straling

Op de volgende zoektermen wordt internationaal veel gezocht:

In Amerika zoeken ze vooral op EMF protection waarbij men vooral zoekt naar oplossingen aangezien men weet dat je niet meer van elektromagnetische straling afgeraakt. Alleen in gebieden waar je geen ontvangst hebt met je GSM, daar zou je een EMF blocker device zoals de STRAS kunnen thuislaten en dat is zelfs twijfelachtig met de opkomst van allerlei mini satellieten die in de dampkring hangen en een ieder van 5G moeten kunnen gaan voorzien. Dus een EMF blocking device is een must have zowel in huis en eigenlijk nog meer daarbuiten. Hoe je het ook ziet als je niet in een bunker wilt leven, dan investeer je het beste in immuunsysteem versterken wat niet zozeer de straling tegenhoudt, maar vooral je lichaam in staat stelt om te herstellen en bestand te worden tegen alles wat er in de toekomst nog op ons af gaat komen. Er wordt al gesproken over 6G en 7G waarvoor de STRAS als EMF shielding device al klaar is aangezien je lichaam sterk is en ook tegen Corona bestand is doordat je weerstand optimaal sterk is. Het zijn mensen die dachten aan een 5G protection device die zonder problemen de corona kunnen doorstaan. Mogelijk zijn zij wel drager van het virus, maar het lichaam is dusdanig sterk dat zij er geen klachten van hebben. En als het al zo zou zijn, dan is het een miniem iets.

STRAS

MAITHUNA NL en US

Volgens WikiPedia komt de term Maithuna is Tantrische seks van het Sanskrietwoord tantra, dat verwijst naar “het weven en de uitbreiding van energie.” Het doel van Tantra is om je seksuele ervaring te verlengen en te intensiveren, niet zozeer door je te concentreren op het bereiken van climax tijdens tantra seksbeleving, maar door verbinding te maken en te genieten van de sensuele activiteit van seks. Het gaat over het voorbijgaan aan de “vluggertje” van seks en zich overgeven aan de mystieke (en zelfs heilige) ideeën achter intimiteit. Toen ik het idee aan mijn man voorstelde, vertelde ik hem over de mystieke Maithuna is tantric love making en spirituele elementen die horen bij tantrische seks, zoals het doel om één te worden met God tijdens seks. Mijn man en ik zijn allebei behoorlijk spiritueel en we waren het erover eens dat we het idee konden krijgen dat God een deel van ons seksleven zou zijn. Voordat ik dit experiment probeerde, deed ik wat onderzoek naar tantric sex techniques die langdurig plezier bevorderen, waardoor ik enthousiast en geïnteresseerd raakte in dit nieuwe streven. Maar als ik volkomen eerlijk ben, voelde mijn onderzoek me ook een beetje moe, zoals: “Oh man, ik moet nog iets toevoegen aan mijn lijst, en het kan uren duren.” Als mama weet ik dat tijd en energie kostbare goederen zijn, dus ik wilde ervoor zorgen dat de extra moeite zijn vruchten zou afwerpen.

Life Coaching

In 202o is life coaching een ingeburgerd begrip bij mensen die op zoek naar bewustwording. Vanuit deze stap kom je op een pad waar je vele interessante mensen leert kennen die je allemaal weer een stapje verder kunnen helpen. Leren mediteren is een van de eerste stappen.

STRAS

Nederland

De STRAS is het meest ultieme apparaat voor mensen met EHS (Elektroshypersensitiviteit of elektroallergie). Dit apparaat biedt bescherming tegen elektromagnetische straling. Vaak wordt gesproken over beste EMF bescherming, maar de STRAS is in Nederland bij EMV Bescherming.

Liefdesbeleving

In Amerika is men steeds meer bezig met de geestelijke gezondheid en bewustzijn en daarom zoekt men vaak op de zoekterm Maithuna. Het betreft hier de tedere, liefdevolle liefdesbeleving op tantrische wijze. In het Nederlands taalgebied had men het boek Maithuna al veel eerder ontdekt, want het is geschreven in het Nederlands en pas daarna omgezet naar het Engels.

Tantra for Life België

De Tantra for Life organisatie is verspreid over de hele Westerse wereld en biedt in België tantra massage voor vrouwen (alternatief voor erotische massage voor vrouwen), een alternatieve yonimassage, alternatieve vaginamassage.
Om dit mogelijk te maken kun je Martin inhuren als je mee life coach in Nederland en ook in België werkt hij als meer info.

Tantra for Life Nederland

Net zoals in Vlaanderen biedt Tantra for Life in Nederland ook de tantra massage voor vrouwen als alternatief voor erotische massage voor vrouwen), een alternatieve yonimassage, die ook wordt gezien als een synoniem voor vaginamassage.

Overeenkomsten Nederlandse en Belgische vrouwen:
Zowel vrouwen in Nederland als Vlaanderen zijn vrouwen op zoek naar een gigolo voor vrouwen en komen uit bij de tantristische variant. Dit zorgt ervoor dat ook de klassieke gigolo voor vrouwen zich moet bijscholen, als deze zijn klanten ‘value for money’ wilt geven.

Info